JU MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA-zvanična web prezentacija

ZAPOSLENI

UPRAVA

Upravu Medicinske škole čine:
Direktor Mirko Jović, prof.
Predviđeno za sliku Predviđeno za biografiju Predviđeno za RIJEČ DIREKTORA
Pomoćnik direktora Dragan Pucar, prof. Psihologije
Sekretar Jagoda Đaković, dipl. prav.
 
Stručne saradnike čine:
Koordinator Darija Savić, nast. praktične nastave
Koordinator Nikolina Milišić, nast.praktične nastave
Pedagog Dragica Tubić, mr
Vesna Kondić Valentić, dipl. psiholog
Socijalni radnik Perka Kosić, dipl.soc.radnik
 
Administrativnu službu čine:
Računovođa Mira Vujasin, dipl. ekon.
Administrativni radnik Sanja Tepić, dipl.ekon.

 

Uprava Medicinske škole, na čelu sa direktorom -koji rukovodi Školom, pridržavajući se pravnih akata i određenih principa rada, organizuje rad Škole (vidi Tabele i rasporedi). Direktor se, uz pomoć stručnih saradnika, bavi sljedećim aktivnostima (izvod iz Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju Republike Srpske):

Osim poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole, direktor:
a) planira, organizuje i odgovara za ostvarivanje Nastavnog plana i programa,
b) organizuje i brine se o osiguranju kvaliteta i unapređivanju vaspitnoobrazovnog rada,
v) organizuje pedagoško-instruktivni uvid i nadzor i preduzima mjere za unapređivanje i usavršavanje rada nastavnika, odnosno saradnika i za sprečavanje njihovog negativnog uticaja na učenike i druge nastavnike, odnosno saradnike,
g) preduzima mjere radi izvršavanja naloga prosvjetnog inspektora i stručnog savjetnika kao i u slučaju nedoličnog ponašanja zaposlenog i njegovog negativnog uticaja na učenike,
d) sarađuje sa Ministarstvom, jedinicom lokalne samouprave, roditeljima učenika i društvenim partnerima za čije potrebe se školuju učenici,
đ) saziva i rukovodi sjednicama Nastavničkog vijeća, usmjerava i usklađuje rad stručnih organa u školi,
e) odgovara za sprovođenje odluka Školskog odbora i stručnih organa škole,
ž) obezbjeđuje zaštitu prava učenika, zaštitu zdravlja učenika i njihovu sigurnost u školi,
z) obezbjeđuje zaštitu prava nastavnika i ostalih radnika, zaštitu zdravlja nastavnika i ostalih radnika i njihovu sigurnost u školi,
i) organizuje sprovođenje ispita, upisa i ocjenjivanja učenika u školi u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim propisima,
j) obezbjeđuje namjensko trošenje sredstava u školi,
k) donosi odluke o slobodnim radnim mjestima,
l) prima u radni odnos nastavnike, stručne saradnike i ostale radnike,
lj) organizuje čuvanje i brigu o školskom objektu, inventaru i opremi,
m) odgovoran je za izdavanje svjedočanstava, diploma i drugih dokumenata, kao i za uredno vođenje i čuvanje odjeljenskih i matičnih knjiga, ljetopisa škole i drugih dokumenata škole,
n) sprovodi odluke, zaključke i rješenja Ministarstva i prosvjetne inspekcije,
nj) sarađuje sa vladinim, nevladinim i drugim organizacijama uz saglasnost Ministarstva i
o) preduzima mjere zaštite prava učenika, te o svakom kršenju tih prava, posebno o svim oblicima nasilja nad učenikom odmah obavještava nadležnu socijalnu službu.

 

Povratak na vrh

Forum! Klik! Wikipedia! Klik!YouTube! Klik!Facebook! Klik!
© COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED by MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA http://www.medicinska-skola-bl.net